Privacy verklaring

door | mei 25, 2018

Privacyverklaring  Horse Your Mind

Bij het verlenen van onze diensten in de coachpraktijk verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Mandy Herinx, Horse Your Mind,
KVK nr: 63833565
Burgemeester Zahnweg 39,
3267AB Goudswaard,
0627098949
mandy@horseyourmind.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens 

Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coachtraject. 

Persoonsgegevens 

Horse Your Mind verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats 
 • Geslacht 
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie

Doeleinden 

Horse Your Mind verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals belastingaangifte;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen; 

Waarop is de verwerking gebaseerd 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht. 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

Horse Your Mind zal alleen persoonsgegevens verstrekken aan derden wanneer u hierin nadrukkelijk toestemming heeft verleend. Bijvoorbeeld in samenwerking met een tweede hulpverlener.

Daarnaast zal in het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals een boekhouder en de belastingadviseur. Dit zal dan gaan om facturatie gegevens.

Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van  LinkedIn of Facebook in het contact met u. Dit zal alleen zijn wanneer u reageert op berichten van Linked in of Facebook

Hoe lang wij uw gegevens bewaren 

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. 3 maanden na afronding van het coachtraject zullen de intake gegevens worden vernietigd.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht, dit zal gaan om een bewaarplicht van 7 jaar.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.  Facturatie gegevens zijn opgeslagen op een door een wachtwoord beveiligde computer. De intake verslagen en korte voortgangsverslagjes zullen in een map worden opgeslagen die achter slot en grendel staat. Per email kunt u gegevens aan ons doormailen. Echter is dit, vanwege veiligheidsoverwegingen, niet aan te bevelen en op eigen risico.

Profilering

De informatie die over u wordt verzameld wordt kan gebruikt worden om terugkoppeling en advies te kunnen geven aan opdrachtgevers of een tweede hulpverlener d.m.v. rapportages. Dit zal ter alle tijden in overleg met u zijn.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen. 

Uw rechten

U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Mandy Herinx, Horse Your Mind

Burgemeester Zahnweg 39 te Goudswaard.

Tel: 0627098949 – email: mandy@horseyourmind.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25-5-2018

 

Share This